Language

Dec
16

World Cup [Asọ́m̀pì ìkó ḿbà ụ̀wà]

5 min read
Dec
02

Small-small [Ńtàkị́rị́]

2 min read
Nov
04

Aho dead souls! [M̀ḿụ́ọ́ ọ́nwụ́, kwenu!]

8 min read
Oct
21

Sour times [Ógè ụ́ká dị ụ̀tọ́]

6 min read
Oct
07

Sixty-two [Ìrí ìsíí n'àbụ́ọ́]

7 min read