Loomiverse
Music, poetry, technology & more, with a foot in Colorado, and a beating heart in Africa.
Nov
18

Easy, back it up! [Jìdé ya ọ̀fụ́má]

8 min read
Nov
04

Aho dead souls! [M̀ḿụ́ọ́ ọ́nwụ́, kwenu!]

8 min read
Oct
21

Sour times [Ógè ụ́ká dị ụ̀tọ́]

6 min read
Oct
07

Sixty-two [Ìrí ìsíí n'àbụ́ọ́]

7 min read
Sep
23

Startup ish [Ńtá égó]

7 min read