Uche Ogbuji

Uche Ogbuji

Colorado
More fully Úchèńnà Ogbújí, Igbo-Nigerian-American immigrant poet/editor & DJ, engineer/entrepreneur, classicist cum Hip-hopper, snowboarder, soccer player/coach.
Dec
25

Night Dark [Àbàlị̀]

6 min read
Oct
27

Mushroom talk [Ókwú éló]

6 min read
Sep
04

Fourthought…Kadomo/Zepheira…Oori! [Àzụ́m áhị́á]

8 min read
Aug
20

Island wilding [émúmé àgwà ètítí]

5 min read
Jul
23

Juju na lie [Ọ́gwụ̀ bụ àsị́]

6 min read